ชื่อ - นามสกุล :นางกนิษฐา ชอบใหญ่
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :