ชื่อ - นามสกุล :นายพงษศักดิ์ โพธิ์นอก
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :