ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญชนก พิพิธกุล
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการสอน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :