ชื่อ - นามสกุล :(นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง )
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :