ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรี กันภัย
ตำแหน่ง :ครู คศ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :