ชื่อ - นามสกุล :นายสมภพ ชูพันดง
ตำแหน่ง :ครู คศ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :